EMITENT: MINISTERUL DE INTERNE - Nr. 213 din 11 februarie 2002
MINISTERUL AFACERILOR EXTERNE - Nr. A/2.918 din 14 martie 2002
PUBLICAT ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 207 din 27 martie 2002

Ministrul de interne şi ministrul afacerilor externe,
având în vedere prevederile art. 3 şi 37 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobată şi modificată prin Legea nr. 323/2001, ale art. 8 alin. (3) din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, ale art. 9 alin. (1) lit. o) din Normele metodologice de aplicare a Legii nr. 123/2001 privind regimul străinilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 476/2001, ale art. 18 - 20 şi ale art. 24 din Legea nr. 105/1992 cu privire la reglementarea raporturilor de drept internaţional privat, în temeiul art. 13 alin. 2 din Legea nr. 40/1990 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului de Interne şi al art. 6 alin. (5) din Hotărârea Guvernului nr. 21/2001 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Afacerilor Externe, emit următorul ordin:

ART. 1
Persoana care a dobândit statut de refugiat în România poate depune cerere pentru acordarea statutului de refugiat membrilor familiei sale, în condiţiile art. 8 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001.

ART. 2
(1) O dată cu depunerea cererii persoana care a dobândit statut de refugiat în România va prezenta şi documente (certificat de naştere, certificat de căsătorie, carte de identitate etc.) în original, din care să rezulte în mod clar legătura de rudenie dintre membrul de familie în numele căruia este depusă cererea şi persoana sa, ori, în lipsa acestora, date necesare dovedirii calităţii de membru de familie.
(2) În situaţia în care persoana care a dobândit statut de refugiat în România nu prezintă Oficiului Naţional pentru Refugiaţi documente suficiente din care să rezulte legătura sa de rudenie cu membrul de familie în numele căruia depune cererea, pe motiv că originalele documentelor s-ar găsi la membrul de familie aflat într-o ţară terţă, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi comunică Direcţiei relaţii consulare lista documentelor solicitate.
(3) Direcţia relaţii consulare solicită misiunii diplomatice sau oficiului consular al României din ţara în care se află membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România să constate existenţa documentelor solicitate de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi. Aceste documente vor fi prezentate la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României, în original, de către membrul de familie în numele căruia s-a depus cererea.
(4) Documentele prevăzute la alin. (2) vor fi transmise la Direcţia relaţii consulare din cadrul Ministerului Afacerilor Externe şi, mai departe, la Oficiul Naţional pentru Refugiaţi de către misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se află membrul de familie în numele căruia s-a depus cererea.

ART. 3
În cazul îndeplinirii condiţiilor prevăzute la art. 2 Oficiul Naţional pentru Refugiaţi analizează cererea potrivit art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România.

ART. 4
(1) Atunci când membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România se află într-o ţară terţă, fără document naţional de călătorie valabil, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi, în baza hotărârii emise, întocmeşte un document de călătorie pe numele acestuia, în conformitate cu prevederile art. 23 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa Guvernului nr. 102/2000 şi ale art. 31 şi 32 din Normele metodologice de aplicare a Ordonanţei Guvernului nr. 102/2000 privind statutul şi regimul refugiaţilor în România, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 622/2001, pe care îl va transmite la Direcţia relaţii consulare în vederea trimiterii la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se află titularul.
(2) Misiunea diplomatică sau oficiul consular va fi instructat să remită titularului documentul prevăzut la alin. (1), după verificarea identităţii acestuia.

ART. 5
(1) Atunci când membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România se află în ţara de origine, Oficiul Naţional pentru Refugiaţi va comunica Direcţiei relaţii consulare o notă prin care confirmă îndeplinirea condiţiilor pentru reunificarea familiei de către membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România.
(2) Direcţia relaţii consulare transmite notificarea, în cel mai scurt timp, la misiunea diplomatică sau oficiul consular al României din ţara în care se află membrul de familie al persoanei care a dobândit statut de refugiat în România, iar misiunea diplomatică sau oficiul consular va fi instructat să acorde persoanei interesate, la cerere, viză de intrare în România (simbol "VF"), cu drept de şedere de 30 de zile, după ce îi stabileşte identitatea şi numai dacă prezintă un document de călătorie valabil.

ART. 6
Dacă membrul de familie nu prezintă documente suficiente care să îi ateste identitatea, misiunea diplomatică sau oficiul consular nu va elibera viză de intrare sau, după caz, nu va remite documentul de călătorie eliberat de Oficiul Naţional pentru Refugiaţi.

ART. 7
Prezentul ordin va fi publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I.
Ministru de interne,
Ioan Rus

p. Ministrul afacerilor externe,
Mihnea Motoc,
secretar de stat

Joomla templates by a4joomla